M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
MiLK ARCHITEKCI Pracownia Projektowa
Autorska pracownia projektowa oferuje kompleksowe usługi architektoniczno-budowlane:
- planowanie inwestycji, analizy przedprojektowe;
- projekty zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
- projektowanie wszelkich budynków, budowli i innych obiektów budowlanych;
- przebudowy, rozbudowy, modernizacje, remonty budynków istniejących;
- projektowanie architektury i aranżacji wnętrz;
- promowanie inwestycji, wizualizacje, modelowanie, opracowania graficzne;
- finansowanie inwestycji;
- nadzory autorskie i inwestorskie.
W pracowni wykonywane są projekty w zakresie budownictwa:
- mieszkaniowego;
- komercyjnego;
- użyteczności publicznej;
- obiektów sportowych;
- obiektów przemysłowych;
- infrastruktury technicznej.
MiLK ARCHITEKCI Studio Adaptacji
Studio Adaptacji oferuje kompleksową obsługę projektów katalogowych:
- sprzedaż projektów katalogowych;
- adaptacja projektu do warunków lokalnych;
- zmiany w projekcie katalogowym;
- indywidualny projekt domu;
- projekt zagospodarowania terenu;
- projekty przyłączy, instalacji zewnętrznych i sieci;
- wykonanie mapy do celów projektowych;
- wykonanie badań gruntu z opinią geotechniczną;
- uzyskanie warunków przyłączy do sieci oraz warunków zabudowy;
- uzyskanie pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń.
Więcej na stronie www.adaptacje.szczecin.pl
Znajdziesz nas na facebooku www.facebook.com/adaptacjeszczecin
Działalność projektowa prowadzona jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wszystkie projekty budowlane opracowywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Budynki projektowane są w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk