M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Lodowisko sezonowe w Gryficach przy ul. 3-go Maja
Inwestor: Gmina Gryfice
Adres: Gryfice, ul. 3-go Maja
Projekt: 2011 r.
Realizacja: 2011 r.
Wymiary lodowiska: 17x30 m
Pow. lodowiska: 510 m2
Autorzy: arch. £ukasz Ko³byk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI £ukasz Ko³byk